Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

AktualnościZapytania ofertoweZaproszenie do składania ofert – Przeglądy budowlane

4 października 2019by Redaktor
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/inspections.png

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia przeglądów okresowych obiektów budowlanych:

Obiekty budowlane:
 • Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem biurowym – ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich – termin wykonania – październik 2019 roku – przegląd roczny.
 • Ujęcie wody ul. Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich – budynki:

– budynek gospodarczy,

– budynek mieszkalny,

– budynek garaż,

– stacja pomp,

– plac stacji wodociągowej (drogi wewnątrz),

– obiekt – studnia.

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 • Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3.

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni

 • Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 • Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 • Ujęcie wody Olbrachcie Wielkie dz. nr 724

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 • Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

 • Wieża ciśnień – ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

termin wykonania przeglądów grudzień 2019 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni.

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/10/rury.png

Informacje dodatkowe:

– przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,

– do obowiązków Wykonawcy należało będzie także założenie książek obiektów, na budynki które nie posiadają tego dokumentu lub uzupełnienie jej treści o niezbędne informacje wymagane przepisami prawa (budynki bez książki obiektu to: ujęcie wody Stolec, ujęcie wody Brodziszów, ujęcie wody Braszowice, ujęcie wody Olbrachcice Wielkie, Hydrofornia Kluczowa, wieża ciśnień ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich),

– z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych obiektów należy sporządzić 2 egzemplarze protokołu w wersji papierowej wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Sporządzoną dokumentację wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności,

– zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania.

 • Kryterium wyboru oferty: cena 100%
 • Wymagane dokumenty:

– do oferty cenowej Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do sporządzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot zapytania,

 • Termin i miejsce złożenia ofert:

– oferty można składać:

a) drogą elektroniczną (mailową) na adres:

monika.krawczyk@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

b) osobiście bądź za pośrednictwem poczty w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego

ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie,

termin złożenia ofert: do dnia 14 października 2019 roku do godz. 13.00

 • Kontakt:

Monika Krawczyk – monika.krawczyk@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019