Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Klauzula informacyjna
w zakresie RODO

https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2019/07/rodo-delfin-640x522.jpg

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych RODO

1. Co to jest RODO?
RODO to skrót nazwy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Kto jest administratorem Państwa danych?

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o. o., 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Rzeczna 2, NIP 887-10-04-229, REGON 890661270, tel. 74 815 16 08, fax: 74 815 44 49, e-mail: biuro@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl, sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl, www. pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

3. Jak mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych?
Adres e-mail: rodo@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych,
PWiK „DELFIN” Sp. z o. o., 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Rzeczna 2

4. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej przez PWiK „DELFIN” Sp. z o. o.
z Panią/Panem, a w szczególności w celu:
– dostarczania wody i/lub odbioru ścieków,
– dokonywania odczytów i fakturowania wykonanych przez nas usług,
– umożliwienia klientom korzystanie z Internetowego Biura Obsługi IBO – GW MAX
– przyjmowania i obsługi reklamacji,
– przyjmowania zgłoszeń o awariach, braku dostaw wody i innych,
– kontaktowania się z klientami w celu świadczenia usług.

5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Pani/Pana dane przetwarzamy w oparciu o art. 6 rozporządzenia RODO, a dokładnie ust. 1 lit. b),
zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem gdy:
a) jest ono niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
b) jest ono niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
Ponadto z uwagi na charakter naszej działalności, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w
związku z realizacją przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym:
– ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
– Kodeksu Cywilnego,
– Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
– art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wspomniane obowiązki to np.:
a) świadczenie usług nieobjętych umową (np. zleceń),
b) nabywanie przez nas tytułów prawnych do nieruchomości, np. dla potrzeb realizacji inwestycji,
c) odpłatne przejmowanie przez nas urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawieranie umów
na przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
d) podejmowanie przez nas czynności związanych z uregulowaniem roszczeń właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych
lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących naszą własność, do których nie posiadamy
tytułu prawnego,
e) podejmowanie przez nas czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych.

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy lub zlecenia, okres
wynikający z obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej do celów kontrolnych oraz okres
ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z umowy lub zlecenia.
W przypadku danych osobowych, co, do których wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie,
przetwarzamy je do chwili wycofania zgody lub do czasu, na jaki zgoda została wydana.

7. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe do przetwarzania?

Państwa dane osobowe mogą być przekazane niektórym podmiotom zewnętrznym, np:
– firmie Inkasenckiej dokonującej odczytów wodomierzy
– współpracującym z nami dostawcom systemów IT, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności
działania systemów, a także w celu ich aktualizacji,
– przedsiębiorcom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia
korespondencji,
– przedsiębiorcom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) – w celu zapewnienia działania
usługi polecenia zapłaty lub stałych zleceń.
Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów mamy obowiązek ujawnienia dotyczących
Państwa wybranych danych osobowych właściwym organom, a także osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji wskazując właściwą podstawę prawną (np. policja, sąd,
prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik). Informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Czy podanie danych osobowych jest konieczne?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędnym warunkiem do
zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i
reklamacji. Jeżeli nie będą Państwo chcieli podać swoich danych osobowych będzie to skutkowało
brakiem możliwości współpracy z nami, w tym np. brakiem możliwości zawarcia umowy.

9. Jakie są Państwa prawa odnośnie danych osobowych?

Zapewniamy Państwa, że wszystkim osobom, których dane osobowe są przez nas przetwarzane
przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych, w tym:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”);
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych- prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;
– prawo do przenoszenia danych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019