Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o. o.

z a w i a d a m i a

na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.94.2018.AS z dnia 15 maja 2018 r.

zatwierdzone zostają taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

na okres 3 lat.

obowiązujące stawki

Do w/w cen i stawek opłat netto dolicza się aktualnie obowiązujący podatek VAT. Ceny i stawki brutto zostały wyliczone w oparciu o stawkę podatku VAT obowiązującą na dzień złożenia wniosku – 8%.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019