Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” sp. z o. o.

z a w i a d a m i a

na podstawie art. 24c ust. 2 w związku z 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 328 ze zm.) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu nr WR.RET.070.94.2018.AS z dnia 15 maja 2018 r.

zatwierdzone zostają taryfy

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

na okres 3 lat.

obowiązujące stawki

1) Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena / stawka netto / brutto
odbiorców Jednostka miary 1 – 12 miesiąc 13 – 24 miesiąc 25 – 36 miesiąc
Gospodarstwa Cena za 1 m3dostarczonej 3,14 / 3,39 3,26 / 3,52 3,39 / 3,66
domowe, przemysł wody (zł/1m3)
i pozostali Stawka opłaty 8,00 / 8,64 8,00 / 8,64 8,00 / 8,64
odbiorcy usług abonamentowej
(zł/odbiorcę/m-c)

2) Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfowa grupa Wyszczególnienie Cena / stawka netto / brutto
odbiorców Jednostka miary 1 – 12 miesiąc 13 – 24 miesiąc 25 – 36 miesiąc
Gospodarstwa Cena za 1 m3
domowe, przemysł odprowadzonych ścieków 5,54 / 5,98 5,72 / 6,18 5,99 / 6,47
i pozostali (zł/1m3)
odbiorcy usług Stawka opłaty
abonamentowej 4,00 / 4,32 4,00 / 4,32 4,00 / 4,32
(zł/odbiorcę/m-c)

3) Wysokość jednostkowych opłat dodatkowych za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych

Dopuszczalna stężenie Stawka opłaty
Rodzaj wskaźnika Jednostka zanieczyszczeń w ściekach [zł/kg ładunku]
przemysłowych netto / brutto
BZT5 mg O2 /dm3 500
CHZT mg O2 /dm3 800
Zawiesina ogólna mg /dm3 300 5,54 / 5,98
Fosfor ogólny mg P/dm3 10
Azot ogólny mg N/dm3 80

Powyższe ceny obowiązują od dnia 11. 06. 2018 r. do dnia 10.06. 2021 r.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019