Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Strona głównaCennik Usług Dodatkowych

Zarządzenie 3/2022

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29.03.2022 r.

w sprawie: anulowania dodatkowego “Cennika Usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich zarządza co następuje:

 1. Traci moc Zarządzenie Nr 13/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 września 2020 roku w sprawie: wprowadzenia dodatkowego “Cennika usług” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o.
 2. Wszelkie należności dotyczące świadczonych przez Przedsiębiorstwo usług pozostałych wyliczane będą w oparciu o indywidualne kosztorysy, ustalenia do czasu wprowadzenia nowego cennika usług dodatkowych.
  Do czasu wprowadzenia nowego cennika, ceny dla wywozu nieczystości ciekłych z  szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków pozostają bez zmian.
 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa oraz publikację na stronie internetowej https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania cennika od dnia 30 marca 2022 roku.

Prezes Zarządu
Piotr Miernik

1. Dział sieci wodociągowe

Lp. Pozycja cennika jednostka Cena zł netto
1 Wykonanie przyłącza wodociągowego φ32, φ40 długości do 10 m. szt. 1500,00
2 Wykonanie przyłącza wodociągowego φ50, φ63 długości do 10 m. szt. 1600,00
3 Wykonanie przyłącza za każdy dodatkowy metr bieżący ponad 10 m. mb. 100,00
4 Wykonanie studni wodomierzowej szt. 1500,00
5 Odcięcie przyłącza szt. 1000,00
6 Usługa koparko-ładowarką VENIERI * m-g 100,00
7 Usługa minikoparką * m-g 80,00

W zakres usług wykonania przyłączy wchodzą: wykonanie wykopu z gruncie kat. III, ułożenie przyłącza stosując podsypkę i zasypkę oraz taśmę ostrzegawczą, wykonanie wpięcia do sieci, odbiór techniczny przyłącza, montaż wodomierza. W zakres usług nie wchodzą: opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za służebność przejścia przez teren prywatny, pomiary geodezyjne oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanego przyłącza jak również zakup i montaż studni wodomierzowej.

2. Dział produkcji wody

Lp. Pozycja cennika jednostka Cena zł netto
1 Demontaż wodomierza * szt. 40,00
2 Montaż wodomierza * szt. 40,00
3 Wymiana wodomierza * szt. 60,00
4 Odbiór i zaplombowanie wodomierza * szt. 40,00
5 Ponowne zaplombowanie wodomierza * szt. 30,00
6 Sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem * szt. 80,00
7 Uzgodnienie nowej lokalizacji wodomierza * szt. 50,00
8 Zamknięcie dopływu wody * szt. 80,00
9 Otwarcie dopływu wody * szt. 80,00
10 Ekspertyza wodomierza – do φ40 * szt. 320,00
11 Ekspertyza wodomierza – od φ50 * szt. 420,00
12 Ekspertyza wodomierza zespolonego * szt. 750,00
13  Pomiar ciśnienia wody i wydajności hydrantu szt. 250,00
14 Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (pierwsza godzina) * r-g 200,00
15 Zlokalizowanie miejsca wycieku wody (każde następne 1/2 godziny) * 0.5 r-g 50,00
16 Dostawa wody pitnej beczkowozem * m3 10,00
 • W zakresie usługi wymiany wodomierza wchodzą: montaż i demontaż wodomierza. W zakres usługi nie wchodzi koszt samego wodomierza – leży on po stronie zlecającego. Spółka może doliczyć do usługi wartość wodomierza w ramach indywidualnej wyceny uzależnionej od modelu montowanego wodomierza.
 • Zlokalizowanie miejsca wycieku wody jest płatne za całą pierwszą roboczogodzinę oraz każde następne 30 min. po przepracowaniu przynajmniej 15 min.
 • Pozycja sprawdzenie ciśnienia przed wodomierzem płatna jest przez zamawiającego tylko wówczas, kiedy potwierdzone zostanie, iż ciśnienie przed wodomierzem spełnia wymagania określone przepisami i łączącą zamawiającego i Przedsiębiorstwo umową.
 • Usługa dotycząca ekspertyzy wodomierza płatna jest przez Zlecającego jedynie w przypadku potwierdzenia, iż wodomierz jest sprawny i wskazuje na prawidłowy przepływ wody. W przypadku potwierdzenia w ekspertyzie błędnej pracy wodomierza opłata nie jest pobierana od Zlecającego.
 • W zakres usług związanych z ekspertyzą wchodzą zarówno demontaż jak i ponowny montaż wodomierza.

3. Dział oczyszczalni i kanalizacji

Lp. Pozycja cennika jednostka Cena zł netto
1 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej φ160 długości do 10 m szt. 4000,00
2 Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej φ200 długości do 10 m szt. 4100,00
3 Wykonanie przyłącza kanalizacji za każdy następny metr ponad 10 m. mb. 250,00
4 Wykonanie studni kanalizacyjnej szt. 1200,00
5 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zgodnie z harmonogramem** m3 50,00
6 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zgodnie z harmonogramem** m3 40,00
7 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za pierwszy 1 m3) – zlecenie indywidualne** m3 60,00
8 Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni (cena za każdy następny 1 m3) – zlecenie indywidualne** m3 50,00
9 Inspekcja TV kanałów powyżej φ160 o długości do 10 m. szt. 200,00
10 Inspekcja TV za każdy następny metr długości mb. 4,00
11 Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – poniżej 1/2 godziny. * szt. 160,00
12 Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO – godzina. szt. 320,00
13 Czyszczenie kanalizacji pojazdem WUKO za każdy następny rozpoczęty metr ponad 30 m. szt. 5,00
14 Usługa koparko-ładowarką CAT 432E* m-g 120,00
15 Usługa minikoparką* m-g 80,00
 • W zakresie usługi wykonania przyłączy wchodzą: Wykonanie wykopu z gruncie kat. III, ułożenie przyłącza stosując podsypkę i zasypkę oraz taśmę ostrzegawczą, wykonanie wpięcia do sieci, odbiór techniczny przyłącza, montaż jednej studzienki kanalizacyjnej.
  W zakres usług nie wchodzą: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za służebność przejścia przez teren prywatny, pomiary geodezyjne oraz rozebranie i odtworzenie nawierzchni w miejscu wykonywanego przyłącza.
 • Harmonogram wywozu nieczystości płynnych dotyczy jedynie zbiorników/przydomowych oczyszczalni  z terenu gminy Ząbkowice Śląskie.

** W skład ceny poz. 5-8 wchodzi koszt odprowadzenia wypompowanego ścieku do oczyszczalni ścieków oraz koszty pośrednie związane z samą usługą.

4. Usługi pozostałe

Lp. Pozycja cennika jednostka Cena zł netto VAT % Cena zł brutto
1 Nadzór nad robotami Wod. – Kan.* szt. 100,00 23 123,00
2 Sporządzenie kalkulacji kosztorysowej – do 10 pozycji kosztorysowej szt. 50,00 23 61,50
3 Sporządzenie kalkulacji kosztorysowej – za każdą następną pozycję ponad 10. szt. 4,00 23 4,92
4 Koszt dojazdu do klienta km 1,40 23 1,72
5 Koszt roboczo-godziny pracownika w terenie* r-g 35,00 23 43,05
6 Samochód do 3.5 ton* km 1,80 23 2,21
7 Ciągnik * m-g 50,00 23 61,50
8 Ciągnik z przyczepą * m-g 70,00 23 86,10

Przy zlecaniu większej ilości usług istnieje możliwość indywidualnej kalkulacji cen jednostkowych.

* Do cen usług należy doliczyć koszt dojazdu do klienta w wysokości odpowiadającej iloczynowi ilości kilometrów drogi do klienta i z powrotem oraz odpowiedniej stawki z tabeli 4. Koszt dojazdu do klienta z terenu Ząbkowic Śląskich został zryczałtowany i wynosi 10,00 zł netto.

Przy zlecaniu usług niesprecyzowanych w cenniku, a świadczonych przez PWiK “Delfin” Sp. z o.o. ich wycena odbywa się w oparciu o indywidualny kosztorys.

Do wszystkich cen netto zostanie doliczony podatek VAT wg stawek określonych obowiązującymi przepisami.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019