Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu

16 maja 2024przez Redaktor
Informacja

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI DELFIN SP. Z O.O. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Rzecznej nr 2

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Delfin Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, zwana dalej Spółką

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Prezesa Zarządu Spółki.
 2. Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać łącznie następujące warunki:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
  2. posiadać 5 letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
  3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek
  4. spełniać inne niż wymienione w pkt. 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  5. korzystać z pełni praw publicznych
  6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  7. nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
  8. nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-587(2), art. 590 i art. 591 ustawy Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2024 r. poz. 17 z późn. zm.).
  9. posiadać stan zdrowia pozwalający na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

3. Do konkursu nie może przystąpić kandydat, który spełnia przynajmniej jeden z poniżej wskazanych warunków:

 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki.

4. Wymagania dodatkowe dla kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki:

  1. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, zasad nadzoru właścicielskiego oraz ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
  2. znajomość finansów i rachunkowości przedsiębiorstw prowadzonych przez spółki prawa handlowego oraz zasad i przepisów prawa pracy, polityki rekrutacyjnej, systemu ocen i motywacji a także szkoleń i rozwoju pracowników,
  3. posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i kwalifikacji w zakresie niezbędnym do zajmowania określonej funkcji członka zarządu spółki w szczególności:
   1. doświadczenia wynikającego z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej,
   2. znajomości zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstw o profilu spółki prowadzonych przez spółki prawa handlowego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
   3. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi
  4. posiadanie prawa jazdy kat. B,
  5. doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej lub branży komunalnej.

5. Do zgłoszenia na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Delfin kandydat powinien załączyć:

 1. CV Kandydata zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania konkursowego, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 2. kwestionariusz osobowy oraz list motywacyjny wraz z koncepcją funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki 2024-2030, obejmującą nie więcej niż 5 stron tekstu i uwzględniającą specyfikę Spółki,
 3. odpisy dokumentów lub ich kserokopie poświadczone za ich zgodności z oryginałem – potwierdzające wykształcenie kandydata, okres zatrudnienia i jego doświadczenie zawodowe,
 4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności.

6. Kandydat do zgłoszenia powinien załączyć następujące oświadczenia o:

 1. wyrażeniu zgodny na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
 2. nie podleganiu, wynikającym z przepisów prawa, ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 3. korzystaniu z pełni praw publicznych,
 4. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 5. że nie toczą się wobec niego żadne postępowania karne,
 6. że stan jego zdrowia pozwala na zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu Spółki,
 7. w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojego zgłoszenia – potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania obowiązków za ten okres,
 8. zachowaniu w tajemnicy informacji dotyczących Spółki,
 9. oświadczenie, że:
  1. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniony w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  2. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
  3. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
  4. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
  5. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
  6. o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października  2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów,
  7. zapoznał się z Regulaminem konkursu
 10. załączone przez kandydata kopie dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata z zastrzeżeniem, iż w takim przypadku w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedłożenia do wglądu oryginałów lub urzędowych odpisów dokumentów.
 11. Pisemne zgłoszenia do konkursu należy złoży w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki PWiK Delfin Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śl.”, które należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
 12. Zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2024 r, do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Ząbkowicach Śląskich: 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 lub listownie (decyduje data wpływu do Urzędu). Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania podlegają odrzuceniu.
 13. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszonym postępowaniu konkursowym będą odrzucane.
 14. O rozmowie kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony na co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w CV Kandydata.
 15. W toku rozmowy kwalifikacyjnej będą oceniane predyspozycje, wiedza i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 16. Rada w toku konkursu może prowadzić rozmowy uzupełniające, podczas których może zażądać od kandydatów złożenia dodatkowych wyjaśnień.
 17. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie, bez podania przyczyn, zakończyć postępowanie konkursowe bez wyłonienia kandydata.

Przewodniczący RN Kamila Rutkowska Krehut
Wiceprzewodniczący RN Aneta Koczoń
Członek Rady Łukasz Cymbała

Regulamin konkursu do pobrania: tutaj.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019