Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

(PRACA) Kierownik Działu Sieci Wodociągowej w PWiK „Delfin” Sp. z o.o.

23 stycznia 2024przez Redaktor
Informacja

Ogłoszenie

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich ul. Rzeczna 2 ogłasza nabór na wolne stanowisko – kierownik Działu Sieci Wodociągowej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.

Wymiar etatu: 1 stanowisko pracy

 1. Wymagania niezbędne:
  1. Obywatelstwo polskie.
  2. Wykształcenie wyższe pierwszego stopnia (inżynier) lub drugiego stopnia.
  3. Udokumentowane doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata pracy na podstawie umowy o pracę.
  4. Znajomość obsługi komputera (Pakiet MS Office – Word, Excel, Power Point).
  5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość przepisów prawnych – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane oraz przepisy szczegółowe w zakresie infrastruktury wodociągowej.
  2. Umiejętność pracy w zespole na stanowisku kierowniczym.
  3. Wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę, samodzielność przy wykonywaniu zadań, samodyscyplina, dokładność, skrupulatność, komunikatywność.
  4. Prawo jazdy kat. B.
 3. Zakres wykonywanych zadań:
  1. nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw należących do kompetencji podległej komórki organizacyjnej, szczegółowo określonych w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Spółki: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich,
  2. nadzór nad zapewnieniem właściwej i ciągłej pracy sieci wodociągowej i hydrantów p.poż. na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie,
  3. kierowanie pracą pogotowia technicznego w zakresie sieci wodociągowej, (konieczność pracy w wymiarze ponadnormatywnym),
  4. kierowanie zespołem podczas prac związanych z bezzwłocznym usuwaniem zakłóceń w dostarczaniu wody spowodowanych awarią lub planowanymi przerwami w dostawie wody, (konieczność pracy w wymiarze ponadnormatywnym),
  5. nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników podczas:
   1. wykonywania przyłączy wodociągowych,
   2. wykonywania sieci wodociągowych,
   3. remontów sieci wodociągowych będącej w posiadaniu Spółki oraz na zlecenie,
   4. wykonywanie czynności związanych z przyłączeniem do sieci nowych odbiorców usług,
  6. zapewnienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych podległych pracowników;
  7. bieżąca ocena wykonywane pracy przez podległych pracowników i występowanie z wnioskami w ich sprawie (nagrody, kary, awanse, motywowanie);
  8. zapewnienie przestrzegania przez podległych pracowników porządku pracy i dyscypliny pracy, w tym racjonalnego wykorzystania czasu pracy;
  9. przedkładanie projektu podziału zadań między podległymi pracownikami, w tym określenie zakresu obowiązków poszczególnym pracownikom;
  10. należyte organizowanie oraz planowanie pracy podległym pracownikom,
  11. podejmowanie działań korygujących organizację pracy w kierunku poprawy jej jakości;
  12. nadzorowanie przestrzegania przepisów na stanowiskach pracy, w tym przepisów o ochronie danych osobowych, tajemnic, przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ochronie przeciwpożarowej;
  13. dbałość o powierzone mienie i racjonalne gospodarowanie nim;
  14. właściwe prowadzenie gospodarki magazynowej Spółki;
  15. prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych;
  16. kierowanie powierzonym pojazdem, dbanie o właściwy stan pojazdu;
  17. ocena sprawności technicznej pojazdu przed wyjazdem i po powrocie;
  18. dopilnowanie terminu badania technicznego, ubezpieczenie, wymiany oleju, płynów itp. w powierzonym pojeździe,
  19. ocena sprawności technicznej pojazdu przed wyjazdem i po powrocie, niezwłoczne, zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu ewentualnych usterek lub nieprawidłowego stanu technicznego powierzonych pojazdów lub urządzeń,
  20. prowadzenie kart drogowych powierzonych pojazdów oraz urządzeń,
  21. prowadzenie spraw dotyczących ubezpieczeń;
  22. podejmowanie inicjatyw w zakresie wydawania regulacji prawnych spraw, należących do zakresu działania komórki organizacyjnej, współdziałanie w opracowywaniu projektów uchwał, zarządzeń, umów, porozumień itp.;
  23. opracowywanie projektów planu finansowego Spółki w części dotyczącej zakresu działań komórki organizacyjnej i bieżący nadzór nad jego realizacją w tej części;
  24. opracowywanie prognoz, analiz oraz sprawozdań z prowadzonych spraw;
  25. współdziałanie z organami administracji publicznej, gminnymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami mieszkańców gminy;
  26. udzielanie wyjaśnień na skargi i wnioski klientów Spółki;
  27. organizowanie narad z podległymi pracownikami i przekazywanie zwierzchnikom służbowym informacji dotyczących spraw Spółki,
  28. inne prace zlecone przez Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich.
 4. Zakres odpowiedzialności:
  1. Odpowiedzialność za prawidłowe i zgodne z obowiązującym prawem realizowanie powierzonych zadań na stanowisku pracy.
  2. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie na stanowisku pracy.
  3. Odpowiedzialność porządkowa za nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP, przepisów P.Poż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.
 5. Informacje o warunkach pracy na stanowisku:
  1. Miejsce pracy: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. ul. Rzeczna 2, praca zarówno biurowa jak i w terenie, jednozmianowa.
 6. Wymagane dokumenty:
  1. Życiorys (CV),
  2. List motywacyjny,
  3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie *
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe *
  5. Kserokopie dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kursach, szkoleniach *
  6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz ko korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  7. Podpisana klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”* dokumenty poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

List motywacyjny, CV oraz oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznym podpisem kandydata.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko – kierownik Działu Sieci Wodociągowej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji „DELFIN” Sp. z o.o.”

Do dnia 31 stycznia 2024 roku do godz. 14:30 osobiście w siedzibie PWiK „Delfin” Sp. z o.o. ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich lub pocztą na adres Spółki – decyduje data wpływu do siedziby Spółki!

 1. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
 2. Wybór ofert przeprowadzi Komisja powołana przez Prezesa Zarządu PWiK „Delfin” Sp. z o.o.
 3. O terminie i miejscu postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty.
 4. Oferty, które nie będą spełniamy kryteriów formalnych zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się możliwości uzupełnienia przez kandydatów złożonych dokumentów.

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019