Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

AktualnościPozostałeUchwała Rady Miejskiej w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i ścieków

18 października 2021by Redaktor
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

UCHWAŁA NR XLIX/333/2021 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH z dnia 28 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 200 Ir. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich uchwala co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr Vll/49/2019 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 otrzymuje brzmienie: “I. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu pisemny wniosek o przyłączenie do sieci.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne potwierdza pisemnie złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając datę jego złożenia.
3. Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej elementy określone w art. 19 a ust. 4 ustawy”.

2) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne wydaje warunki przyłączenia do sieci w postaci dokumentu pod nazwą “Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej” w terminie wskazanym w art. 19 a ust. I ustawy”.
3) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: “W razie braku możliwości przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne jest zobowiązane w terminie określonym w art. 19a ust. I odmówić wydania warunków uzasadniając ich odmowę”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Oryginał do podglądu: Pobierz

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019