Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

AktualnościZapytania ofertoweZapytanie ofertowe – wydzierżawienie terenu pod działalność gospodarczą.

23 grudnia 2022by Redaktor
https://pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl/wp-content/uploads/2020/03/K2coSucc_400x400.jpg

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Rzeczna 2, ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące wydzierżawienia przez Przedsiębiorstwo części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę o nr ewidencyjnym 6 AM-13, obręb Sadlno – miasto Ząbkowice Śląskie.

  1. Przedmiotem dzierżawy jest część działki o nr 6 AM-13, obręb Sadlno – miasto Ząbkowice Śląskie o pow. około 2 800 m2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą – przedstawioną na załączniku graficznym.
  2. wydzierżawiający zaznacza, że teren przeznaczony pod dzierżawy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, zatem prowadzona działalność na terenie dzierżawionym winna być zgodna z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego oraz decyzjami administracyjnymi.
  3. Warunkiem wzięcia udziału w zapytaniu jest złożenie pisemnej oferty cenowej ze wskazaniem oferowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego.
  4. Oferta wina zostać złożona w wersji papierowej na adres siedziby Spółki – ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie za pośrednictwem poczty, kurierem bądź osobiście w sekretariacie Przedsiębiorstwa w zaklejonej, nieprzejrzystej kopercie zatytułowanej: “Oferta cenowa – zapytanie dot. wydzierżawienia części działki nr 6 AM-13, obręb Sadlno.”
  5. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę cenową w postępowaniu. Oferta winna zawierać pełne dane podmiotu ubiegającego się o wydzierżawienie gruntu, wartość netto oferowanego miesięcznego czynszu dzierżawnego wyrażoną w zł, określenie planowanego wykorzystania gruntu wydzierżawianego.
  6. Termin złożenia ofert wyznaczono na dzień 30 grudnia 2022 roku, godz. 10:15 – decyduje data wpływu do siedziby Spółki.
  7. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 roku o godz. 10:30 z możliwością uczestniczenia w otwarciu ofert Oferentów.
  8. W sytuacji wyłonienia dzierżawcy z postępowania zostanie sporządzony protokół a na jego podstawie umowa określająca szczegółowe warunki dzierżawy.
  9. Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny na każdym etapie postępowania, a co za tym idzie także braku wyłonienia Dzierżawcy.

Plik do pobrania: Mapka

Aktualizacja:

 

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019