Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Zapytanie ofertowe

31 grudnia 2021przez Redaktor
Informacja

Zamawiający:

PWiK „Delfin” Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 2
57-200 Ząbkowice Śląskie

Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w latach 2021-2024.

Wykaz obiektów budowlanych:

a) Oczyszczalnia ścieków wraz z obiektem biurowym przy ul. Rzecznej 2 w Ząbkowicach Śląskich

 • Termin wykonania: Luty 2022 roku – przegląd roczny za okres 2021 – należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
 • Termin wykonania: Październik 2022 roku – przegląd roczny – należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
 • Termin wykonania: Październik 2023 roku – przegląd roczny – należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.
 • Termin wykonania: Październik 2024 roku – przegląd roczny, przegląd pięcioletni – należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

Obiekty, które należy uwzględnić podczas przeglądu oczyszczalni ścieków:

 • KRT – Kratownia,
 • PP – Piaskownik poziomy,
 • KPS – Komora pomiarowa ścieków surowych,
 • PS – Pompownia ścieków,
 • OWS-1 – Osadnik wstępny,
 • OWS-2 – Osadnik wstępny,
 • KR-1 – Komora rozdziału,
 • RB-1 – Reaktor biologiczny,
 • RB-2 – Reaktor biologiczny,
 • KR-2 – Komora rozdziału,
 • OWR-1 – Osadnik wtórny,
 • OWR-2 – Osadnik wtórny,
 • KPSO – Komora pomiarowa ścieków oczyszczonych,
 • WL – Wylot ścieków,
 • KO – Komora osadowa,
 • PRNF – Pompownia osadu recyrkulowanego, nadmiernego i części pływających,
 • KPO – Komora pomiarowa osadu,
 • PSO – Pompownia ścieków oczyszczonych,
 • SD – Stacja dmuchaw,
 • PIX – Stacja preparatu PIX,
 • POF – Pompownia osadu fermentowanego,
 • OKF-1 – Otwarta komora fermentacyjna,
 • OKF-2 – Otwarta komora fermentacyjna,
 • ZO – Zbiornik osadu,
 • SOO – Stacja odwadniania osadu,
 • SL – Silos na wapno,
 • MOO – Magazyn osadu odwodnionego,
 • PO – Poletka osadowe,
 • PZ – Punkt zlewny ścieków dowożonych,
 • BO – Budynek obsługi,
 • SAP – Stanowisko Agregatu Prądotwórczego,
 • TRAFO – Stacja transformatorowa,
 • ZG – Nadziemny zbiornik gazowy.

b) Ujęcie wody – ulica Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich, budynki

 • budynek gospodarczy,
 • budynek mieszkalny,
 • budynek garaż,
 • stacja pomp,
 • plac stacji wodociągowej (drogi wewn.),
 • obiekt – Studnia nr 1.

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

c) Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

d) Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

e) Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

f) Ujęcie wody Olbrachcice Wielkie dz. nr 724,

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

g) Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,  przegląd pięcioletni, należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej.

h) Wieża ciśnień – ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,

i) Ujęcie wody Szklary Huta dz. nr 368/83

– termin wykonania przeglądu Luty 2022, przegląd roczny za rok 2021,
– termin wykonania przeglądu Październik 2022, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2023, przegląd roczny,
– termin wykonania przeglądu Październik 2024, przegląd roczny,

Dodatkowo konieczność założenia książki obiektu budowlanego obiektu ujęcia wody Szklary Huta działka nr 368/83 wraz z uzupełnieniem treści.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 egzemplarzy protokołów wraz z dokonaniem wpisów w książkach budowlanych. W trakcie powyższych kontroli należy dokonać sprawdzenia zaleceń z poprzednich kontroli.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego.

Wymagany termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania całości zadania to 31 października 2024 roku.

Coroczne kontrole powinny zostać przeprowadzone w miesiącu październiku do 31 października każdego roku z wyjątkiem przeglądów za 2021 rok.

Wykonawca musi wykonać kontrolę obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za obiekty terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dojazdu do poszczególnych obiektów objętych zleceniem ponosi wykonawca – oferta cenowa winna zawierać koszty wykonania usługi i koszt dojazdu wykonawcy do poszczególnych obiektów oraz wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnia tych warunków:

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

b) Oferta ważna musi spełniać warunki:

 • Pisemna pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym (ZAŁĄCZNIK 1)
 • Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

c) Wykonawca składający ofertę:

 • Musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym.
 • Musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego.
 • Musi dysponować niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sposób przygotowania i składania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
 2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego w języku polskim oraz walucie polskiej.
 3. Oferta oraz załączniki w postaci:
  1. Dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności niezbędne do prowadzenia kontroli przedmiotu zamówienia.
  2. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności.

Wymienione wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. Dokumenty o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Termin oraz miejsce składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z  o.o. ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie w terminie do 10 stycznia 2022 roku do godz. 14:30.

a) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po powyższym terminie zostaną bez otwierania.

b) Otwarcie ofert jest jawne. W trosce jednak o Państwa i nasze bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa w publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarcia ofert zostanie opublikowana na stronie Przedsiębiorstwa.

Kryterium  oceny ofert – 100% cena.

 

Osoba wyznaczona prowadząca postępowanie – Monika Jarosz tel. 74 8 151 608 wew. 23
Adres e-mail: m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

Umowa-Przeglady

Zalacznik1

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019