Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Zaproszenie do składania ofert

21 października 2020przez Redaktor
Informacja
 1. Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
ul. Rzeczna 2,
57-200 Ząbkowice Śląskie

NIP: 887-10-04-229
REGON: 890661270
BDO: 000151442

2. Przedmiot zapytania:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych obiektów budowlanych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o. w latach 2020-2023.

 

Wykaz obiektów budowlanych:

 1. Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem biurowym – ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich – termin wykonania – październik 2020 roku – przegląd pięcioletni w tym roczny – należy uwzględnić przegląd instalacji elektrycznej

termin wykonania – październik 2021 roku – przegląd roczny

termin wykonania – październik 2022 roku – przegląd  roczny

termin wykonania – październik 2023 roku – przegląd roczny

 

OBIEKTY  – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Ząbkowice Śląskie, które należy uwzględnić podczas przeglądu obiektu oczyszczalni

SYMBOL NAZWA
1 2
KRT KRATOWNIA
PP PIASKOWNIK POZIOMY
KPS KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW SUROWYCH
PS POMPOWNIA ŚCIEKÓW
OWS-1 OSADNIK WSTĘPNY
OWS-2 OSADNIK WSTĘPNY
KR-1 KOMORA ROZDZIAŁU
RB-1 REAKTOR BIOLOGICZNY
RB-2 REAKTOR BIOLOGICZNY
KR-2 KOMORA ROZDZIAŁU
OWR-1 OSADNIK WTÓRNY
OWR-2 OSADNIK WTÓRNY
KPSO KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
WL WYLOT ŚCIEKÓW
KO KOMORA OSADOWA
PRNF POMPOWNIA OSADU RECYRKULOWANEGO, NADMIERNEGO l CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH
KPO KOMORA POMIAROWA OSADU
PSO POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH
SD STACJA DMUCHAW
PIX STACJA PREPARATU PIX
POF POMPOWNIA OSADU FERMENTOWANEGO
OKF-1 OTWARTA KOMORA FERMENTACYJNA
OKF-2 OTWARTA KOMORA FERMENTACYJNA
ZO ZBIORNIK OSADU
SOO STACJA ODWADNIANIA OSADU
SL SILOS NA WAPNO
MOO MAGAZYN OSADU ODWODNIONEGO
PO POLETKA OSADOWE
PZ PUNKT ZLEWNY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH
BO BUDYNEK OBSŁUGI
SAP STANOWISKO AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO
TRAFO STACJA TRANSFORMATOROWA
ZG NADZIEMNY ZBIORNIK GAZOWY

 

 

 

 1. Ujęcie wody ul. Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich – budynki:

– budynek gospodarczy,

– budynek mieszkalny,

– budynek garaż,

– stacja pomp,

– plac stacji wodociągowej (drogi wewnątrz),

– obiekt – studnia.

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

– termin wykonania przeglądów październik 2020  roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. Ujęcie wody Olbrachcie Wielkie dz. nr 724

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 1. h) Wieża ciśnień – ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

 

 1. i) Ujęcie Wody Szklary Huta działka nr 368/83

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku  – przegląd pięcioletni w tym  roczny

– termin wykonania przeglądów październik 2021 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2022 roku  – przegląd roczny,

– termin wykonania przeglądów październik 2023 roku  – przegląd roczny,

 

Dodatkowo konieczność założenia książki obiektu budowlanego wraz z uzupełnieniem treści.

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia 2 egzemplarzy protokołów wraz z dokonaniem wpisów w książkach.

W trakcie powyższych kontroli należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego.
 3. 5. Wymagany termin wykonania zamówienia: wymagany termin wykonania całości zadania to 31 października 2023 roku.

Coroczne kontrole winny zostać przeprowadzone w miesiącu październiku do 31 października każdego roku z wyjątkiem 2020 roku.

Wykonawca musi wykonać kontrole obiektów po wcześniejszym uzgodnieniu z osobami odpowiedzialnymi za obiekty terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

Koszty dojazdu do poszczególnych obiektów objętych zleceniem ponosi wykonawca – oferta cenowa winna zawierać koszt wykonania usługi i koszt dojazdu wykonawcy do poszczególnych obiektów oraz  wszystkie inne koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienie.

 1. 6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy złoża ofertę nie podlegającą odrzuceniu.

2) Oferta ważna spełniać ,musi następujące warunki:

 1. a) Pisemna, pod rygorem nieważności, oferta winna być sporządzona i podpisana zgodnie załączonym do zapytania formularzem ofertowym – załącznik Nr 1.
 2. b) Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

3) Wykonawca składający ofertę:

 1. a) musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym,
 2. b) musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zapytania ofertowego,
 3. c) musi dysponować niezbędną wiedza i doświadczeniem oraz potencjałem technicznym, a także pracownikami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

 

 1. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

2) Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zapytania w języku polskim oraz walucie polskiej.

3) Oferta oraz załączniki do niej w postaci:

 1. a) dokumentu potwierdzającego uprawnienia budowalne w odpowiedniej specjalności niezbędne do prowadzenia kontroli przedmiotu zamówienia,
 2. b) wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych czynności

Wymienione wyżej dokumenty winny odzwierciedlać aktualny stan rzeczy. Dokumenty o których mowa wyżej winny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

 1. Termin oraz miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o. o.

 1. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich w terminie do dnia 27 października 2020 roku

do godz. 14.30

 

 • Oferty otrzymane przez Zamawiającego po wyżej wymienionym terminie zostaną bez otwierania zwrócone Wykonawcom.
 • Otwarcie ofert jest jawne. W trosce jednak o Państwa i nasze bezpieczeństwo, proszę rozważyć rezygnację z uczestnictwa z publicznym otwarciu ofert. Informacja z otwarci ofert zostanie opublikowana na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.

 

 1. Kryterium oceny ofert – cena 100%.

 

Osoba wyznaczona prowadząca postępowanie – Monika Jarosz tel. 74 8 151-608 wew. 23

e-mail: m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

 

Załączniki:

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019