Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Zapytanie ofertowe – przegląd okresowy obiektów budowlanych

28 września 2020przez Redaktor
Informacja

Przedmiotem zapytania jest:

Przeprowadzenie przeglądów okresowych niżej wymienionych obiektów budowlanych:

a) Oczyszczalnia ścieków wraz z budynkiem biurowym – ul. Rzeczna 2 w Ząbkowicach Śląskich
– termin wykonania – październik 2020 roku – przegląd pięcioletni.

b) Ujęcie wody ul. Powstańców Warszawy 5 w Ząbkowicach Śląskich – budynki:
– budynek gospodarczy,
– budynek mieszkalny,
– budynek garaż,
– stacja pomp,
– plac stacji wodociągowej (drogi wewnątrz),
– obiekt – studnia.
– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

c) Ujęcie wody Stolec dz. nr 999/2, 999/3, 999/4, 999/5 + hydrofornia dz. nr 1000/3

– termin wykonania przeglądów październik 2020 roku – przegląd roczny.

d) Ujęcie wody Brodziszów dz. nr 195/4, 97/1

– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

e) Ujęcie wody Braszowice dz. nr 68/2, 836/2

– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

f) Ujęcie wody Olbrachcice Wielkie dz. nr 724

– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

g) Hydrofornia Kluczowa dz. nr 235/5

– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

h) Wieża ciśnień – ul. Staszica w Ząbkowicach Śląskich (działka nr 58)

– termin wykonania przeglądów – październik 2020 roku – przegląd roczny.

3. Informacje dodatkowe:

  • przeglądy obiektów budowlanych powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną,
  • z przeprowadzonych przeglądów poszczególnych obiektów należy sporządzić 2 egzemplarze protokołu w wersji papierowej wraz z dokumentacją fotograficzną oraz dokonać odpowiednich wpisów w książkach obiektów. Sporządzoną dokumentację wykonawca winien przekazać Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności,
  • zalecenia ujęte w protokołach sporządzonych w toku kontroli powinny być sformułowane w układzie zhierarchizowanym określającym stopień pilności i rygor czasowy ich wykonania.

4. Kryterium wyboru oferty: Cena 100%.

5. Wymagane dokumenty:

  • do oferty cenowej Wykonawca winien dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia do sporządzania dokumentacji stanowiącej przedmiot zapytania.

6. Terminy i miejsce złożenia ofert:

  • oferty można składać
    • drogą elektroniczną (mailową) na adres: m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
    • osobiście bądź za pośrednictwem poczty w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego ul. Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
  • Termin składania ofert: do dnia 7 października 2020 roku do godz. 13:00

7. Kontakt:

Monika Krawczyk – m.jarosz@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl

 

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019