Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji DELFIN

 

Zapytanie ofertowe Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich

31 sierpnia 2020przez Redaktor
Zapytanie ofertowe Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.:

Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek i zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
  ul. Rzeczna 2
  57-200 Ząbkowice Śląskie
  e-mail: sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
  tel. 74 81 51 608
 2. Tryb udzielenia zamówienieZapytanie ofertowe na zasadach określonych w regulaminie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
 3. Opis przedmiotu zamówienia1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze wywozie i zagospodarowaniu z oczyszczalni ścieków w Ząbkowicach Śląskich:- komunalnych osadów ściekowych o uwodnieniu ok. 75.8%, mechanicznie odwodnionych (kod odpadu 19 08 05),
  – skratek (kod odpadu 19 08 01),
  – zawartości piaskowników (kod odpadu 19 08 02).Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wskazanych odpadów, przez co rozumie się odbiór własnymi środkami transportu, transport do miejsc przetwarzania i docelowe przetwarzanie / odzysk lub unieszkodliwienie / z zachowaniem zasad postępowania z odpadami określonych w obowiązujących przepisach, tj:
  – Ustawie z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016r., poz. 1987z późń zm.),
  – Ustawie z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 519 z późń. zm.),
  – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumnetów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019 r. poz. 819).2. Zamawiający szacuje, że w okresie od 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do odbioru będą następujące szacunkowe ilości odpadów:

  a) komunalne osady ściekowe – do 850 Mg
  b) zawartość piaskowników – do 4 Mg
  c) skratki – do 8 Mg

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów, które zostaną przekazane do zagospodarowania, jednak nie więcej niż o 20% a Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Zamawiającego.

 4. Warunki Realizacji przedmiotu zamówienia1. Ustalenie ilości odbieranych odpadów zawartych w umowie następować będzie przez zważenie odebranego osadu w celu ustalenia masy wywożonego osadu oraz dostarczenie zamawiającemu protokołu z ważenia.
  2. Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do:
  a) zapewnienia własnego transportu z załadunkiem do odbioru odbioru komunalnych osadów ściekowych, skratek, piasku i bezpośredniego ich transportu do miejsca przetwarzania zgodnie z posiadanym pozwoleniem; w ciągu 4 dni roboczych od dnia zgłoszenia (mailowo lub telefonicznie).
  3. Zapewnienia systematycznego odbioru komunalnych osadów ściekowych, skratek zawartości piaskowników, w ciągu całego okresu trwania umowy, w tym również w sytuacjach, gdy temperatura powietrza spadać będzie poniżej 0 stopni Celsjusza.
  4. Rozliczenie usługi na podstawie faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie miesięczne zestawienie ilości odebranych odpadów sporządzone na koniec miesiąca i zatwierdzone przez obydwie strony. Należności regulowane będą z konta Zamawiającego na konto wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Termin płatności – 21 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby.
  5. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
 5. Załączniki do ofertyWykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
  1) Kserokopie aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.
  2) Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców jest prowadzona w formie spółki cywilnej,
  3) Dodatkowe dokumenty, które należy złożyć z ofertą:
  a) aktualną decyzję w zakresie transportu odpadów,
  b) aktualną decyzję w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  4. W przypadku planowanego odzysku komunalnych osadów ściekowych zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, Wykonawca dołączy:
  a) oświadczenie, że posiada prawo do dysponowania gruntem o odpowiedniej powierzchni, na którym osady mają być wykorzystywane,
  b) oświadczenie, że grunty na jakich zamierza prowadzić odzysk osadów nie są objęte zakazem zgodnie z art. 96 ust. 12 ustawy o odpadach oraz spełniają wymagania określone w §2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 06 lutego 2015 w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
  c) oświadczenie Wykonawcy, iż w przypadku odzysku osadów ściekowych w oparciu o art. 96 ust 1 ustawy o odpadach, osady ściekowe po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową będą niezwłocznie zmieszane z gruntem,
  d) pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu lub podmiotów występujących wspólnie.
 6. Termin realizacji zamówieniaUmowa zostanie zawarta na czas określony do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej propozycji cenowej do 31 grudnia 2020 roku.
 7. KryteriaNazwa kryterium: Cena: 100%W cenę propozycji należy wliczyć:
  a) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zapytania,
  b) Obowiązujący podatek od towarów i usług.Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najniższej cenie.
 8. Miejsce i termin składania ofertPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o.
  ul. Rzeczna 2
  57-200 Ząbkowice Śląskie
  w terminie do 9 września 2020 roku do godz. 10:00 w zamkniętej kopercie z napisem„Oferta – Wywóz i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych, skratek, zawartości piaskowników z Oczyszczalni Ścieków w Ząbkowicach Śląskich”
 9. Miejsce i termin otwarcia ofertOferty zostaną otwarte dnia 09.09.2020 r. o godz. 10:10 w siedzibie zamawiającego:
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Delfin” Sp. z o.o. 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Rzeczna 2.

 

Załącznik nr 1 – do pobrania (kliknij)

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Prześlij stan odczytu z licznika wodomierza

Kontakt

74 815 16 08
sekretariat@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
bok@pwikdelfin-zabkowiceslaskie.pl
Rzeczna 2, 57-200 Ząbkowice Śląskie
Dane rejestrowe:
NIP: 887-100-42-29
Regon: 890661270
KRS: 0000145029

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

74 815 16 08

Opracowanie: Alink Multimedia @ 2019